Saratoga Kitten Adoptions

10/05/2019

MHHS Saratoga, 4255 Route 50
9:00 am-12:00 pm

50% off adoption fees on more than a dozen adorable kittens